Regulamin świadczenia usług

1. Definicje

 1. usługodawca - Kamil Frąckiewicz, zamieszkały w Łodzi przy ul. Podchorążych 69N
 2. usługi - aplikacja „BukuBuku” i inne związane z nią usługi dodatkowe, służące do zarządzania przedsiębiorstwem usługobiorcy, dostarczane przez usługodawcę na warunkach określonych w niniejszym Regulaminu
 3. serwis - portal internetowy usługodawcy pod adresem WWW
 4. usługobiorca - osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność prawną, powierzająca usługodawcy świadczenie usług
 5. użytkownik - usługobiorca oraz wszystkie inne osoby lub podmioty, którym usługobiorca udzielił dostępu do serwisu, poprzez rejestrację konta o określonych uprawnieniach
 6. konto - wyodrębniona i zabezpieczona hasłem część serwisu, do której dostęp posiadają usługobiorca i użytkownicy, którym usługobiorca udzielił dostępu do serwisu, stanowiąca zbiór informacji o usługobiorcy, służąca do zarządzania prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem
 7. wynagrodzenie - opłata uiszczana za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych
 8. okres próbny - 14 dni kalendarzowych licząc od dnia utworzenia konta usługobiorcy w serwisie, w czasie których usługobiorca uzyskuje dostęp do serwisu bez konieczności uiszczania wynagrodzenia
 9. rejestracja - wypełnienie i przesłanie przez usługobiorcę elektronicznego formularza rejestracji dostępnego w serwisie. Rejestracja powoduje utworzenie w serwisie konta usługobiorcy oraz rozpoczęcie okresu próbnego
 10. regulamin - niniejszy regulamin
 11. zablokowanie konta - uniemożliwienie usługobiorcy korzystania z konta, z przyczyn i w warunkach określonych w regulaminie
 12. pomoc techniczna - wsparcie techniczne usługobiorcy w zakresie obsługi konta
 13. przerwa techniczna - okres, w którym usługodawca wykonuje prace konserwacyjne, aktualizacyjne lub naprawcze, związane z koniecznością usunięcia awarii, przez którego czas trwania usługodawca zachowuje prawo do wynagrodzenia

2. Postanowienia ogólne

 1. Umowa zostaje zawarta poprzez dokonanie przez usługobiorcę elektronicznej rejestracji w serwisie
 2. Warunkiem dokonania elektronicznej rejestracji w serwisie jest zapoznanie się i zaakceptowanie regulaminu

3. Prawa i obowiązki usługobiorcy

 1. Usługobiorca i użytkownicy, którym usługobiorca udzielił dostępu do konta, są wyłącznymi dysponentami danych przez nich wprowadzonych i zapisanych na tym koncie
 2. Usługobiorca jest zobowiązany do:
  1. Podania prawdziwych i kompletnych danych podczas zawierania umowy
  2. Niezwłocznej aktualizacji danych Usługobiorca w przypadku ich zmiany
 3. Usługobiorca uzyskuje dostęp do nieodpłatnej pomocy technicznej, przez cały okres trwania umowy

4. Prawa i obowiązki usługodawcy

 1. Usługodawca świadczy usługi w zakresie wybranym przez usługobiorcę
 2. Usługodawcy przysługuje prawo do zablokowania konta usługobiorcy gdy:
  1. naruszenia przez usługobiorcę lub użytkowników, którym usługobiorca udzielił dostępu do konta postanowień regulaminu
  2. użytkowania przez usługobiorcę lub użytkowników, którym usługobiorca udzielił dostępu do konta w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa
 3. Usługobiorca jest informowany o zablokowaniu konta po jej dokonaniu za pomocą komunikatu wyświetlanego w serwisie
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania przerw technicznych, związanych z zapewnieniem świadczenia usług jak najwyższej jakości
 5. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby przerwy techniczne trwały przez możliwie jak najkrótszy okres, w czasie gdy aktywność usługobiorcy w serwisie jest niska

5. Świadczenie usług

 1. Po zawarciu umowy, następuje aktywacja konta w serwisie na okres próbny
 2. W czasie trwania okresu próbnego, jak również po jego zakończeniu usługobiorca ma możliwość przedłużenia ważności konta
 3. W przypadku przedłużenia zamówienia w czasie trwania okresu próbnego, okres próbny nie ulega automatycznemu skróceniu
 4. Przedłużenie konta odbywa się za pośrednictwem strony płatności dostępnej po zalogowaniu na konto użytkownika
 5. W przypadku nieprzedłużenia ważności konta w czasie trwania okresu próbnego, konto usługobiorcy zostanie zablokowane, do czasu przedłużenia czasu ważności konta
 6. Usługodawca będzie przechowywał zamieszczone w koncie usługobiorcy dane przez okres 12 miesięcy, licząc od daty wygaśnięcia ważności konta. Po tym czasie dane to zostaną przez usługodawcę usunięte
 7. Rezygnacja z usług przez usługobiorcę nie skutkuje koniecznością zwrotu przez usługodawcę uiszczonych już opłat

6. Wynagrodzenie

 1. Usługobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych
 2. W przypadku nieuiszczenia wynagrodzenia w terminie wygaśnięcia bieżącego okresu rozliczeniowego, konto usługobiorcy zostanie zablokowane, do czasu uiszczenia wynagrodzenia
 3. Faktura VAT za opłatę przedłużająca ważność konta wystawiana jest automatycznie po potwierdzeniu płatności

7. Dane Usługobiorcy

 1. Zasady przechowywania i przetwarzania danych osobowych określone zostały w informacji o przetważaniu danych osobowych (RODO), stanowiącej integralną część regulaminu
 2. Usługodawca jest administratorem danych osobowych wprowadzonych przez użytkowników w ramach konta usługobiorcy
 3. Usługobiorca jest zobowiązany do uzyskania odpowiedniej zgody na przetwarzanie danych osobowych klienta przez usługodawcę, przed ich podaniem w serwisie oraz ponosi pełną odpowiedzialność za skutki niedopełnienia tego obowiązku

8. Odpowiedzialność

 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie na szkody powstałe z winy umyślnej
 2. System nie stanowi aplikacji fiskalno-księgowej
 3. System nie stanowi aplikacji kontroli czasu pracy pracowników

9. Reklamacje

 1. Usługobiorcy przysługuje prawo do składania reklamacji dotyczących świadczonych usług
 2. Reklamacje należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@bukubuku.pl
 3. Reklamacja powinna zawierać takie dane jak dane usługobiorcy, pozwalające na jego identyfikację oraz opis przedmiotu reklamacji
 4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji usługodawca poinformuje usługobiorcę w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres, z którego zostało wysłane zgłoszenie reklamacyjne

10. Warunki Techniczne

 1. W celu prawidłowego korzystania z usług niezbędne są:
  1. komputer lub urządzenie mobilne (smartphone/tablet lub inne) posiadające dostęp do sieci Internet, wyposażone w aktualną przeglądarkę internetową Chrome/Firefox/Safari/Edge
  2. brak zainstalowanych aplikacji blokujących treści i JavaScript typu AdBlock, NoScript

11. Postanowienia Końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w zakresie świadczonych usług, które nie skutkują zmianą zawartej umowy, a które polegają na wprowadzeniu ulepszeń, aktualizacji, zmianie szaty graficznej lub mają związek z koniecznością usunięcia istniejących błędów i awarii, czy też mają zapobiec powstawaniu awarii w przyszłości
 2. Usługobiorca zostanie poinformowany o zmianach w zakresie świadczonych usług w ramach swojego konta za pośrednictwem wyświetlanego w koncie komunikatu. Zmiany, wchodzą w życie z chwilą ich wprowadzenia
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w regulaminie
 4. Usługobiorca zostanie poinformowany o zmianach regulaminu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na ostatni wskazany przez usługobiorcę adres oraz za pośrednictwem wyświetlanego w koncie komunikatu, na co najmniej 14 dni przed ich wprowadzeniem. Korzystanie z serwisu oraz konta przez usługobiorcę, po upływie 14 dni, jest jednoznaczne z ich akceptacją i nie wymaga składania przez usługobiorcę żadnego odrębnego oświadczenia
 5. Jeżeli poszczególne postanowienia regulaminu zostaną uznane w sposób przewidziany prawem za nieważne lub nieskuteczne, nie wpływa to na ważność czy skuteczność pozostałych jego postanowień
 6. Wszelkie spory między usługodawcą a usługobiorcą wynikające z zawartej umowy lub z nią związane będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby usługodawcy